sklep internetowy, oprogramowanie sklepu internetowego
Menu
Strona głównaRegulamin
Regulamin

Tutaj znajduje się przykładowy regulamin sklepu napisany przez naszego prawnika w 2014 roku. Uzupełnij go i usuń podpowiedzi zapisane w kolorze czerwonym.

Możesz Tworzyć nieograniczoną ilość stron informacyjnych.

Zobacz jakie to proste »


Regulamin sklepu internetowego


1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www …….…………….

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;

1.3 Sprzedawcą jest firma ….…………………… z siedzibą w …………………… ul. ……………………… NIP ………………….. REGON ………………….;

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

 

(w przypadku spółek rejestrowych należy wpisać nr KRS wraz z Sądem rejestrowym, oraz kwotą kapitału zakładowego, natomiast spółka cywilna musi ujawnić dane wspólników)

2. Zakupy, płatności i dostawa.


  1. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

  2. Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w …………………………….. w godzinach …………….;

  3. Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

 • dane do wysyłki,

 • wybór płatności (pobranie lub przelew),

 • wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego

koszt dostawy:

 1. za pobraniem …….

 2. przedpłata na konto ………..

 • telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

 • ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

UWAGA: poszczególne oferty mogą zawierać dodatkowe warunki ustalane indywidualnie np. rozmiar, kolor….

(w tym punkcie proszę dostosować treść do swojej oferty, ale nie naruszać praw konsumentów lub innych Ustaw, np. poprzez wymuszenia, tzw. narzucenia treści bez swobody wyrażania zgody).

  1. Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na konto …………………………

  1. Każdy towar staramy się wysłać w terminie do ….. dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

  2. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;


3. Odstąpienie od umowy.


3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą

lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i

zmianach w kodeksie cywilnym;

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;

(można zamieścić: Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”)

3.4 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:
1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty
sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych
informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument
mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji
pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub
informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia
od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę
do miejsca zamieszkania konsumenta,
3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
4) o prace budowlane,
5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;

 

3.5 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie
od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych;


3.6 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.


4. Reklamacja


4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres ………… (proszę podać czy klient ma przesyłać zgłoszenia reklamacyjne na adres poczty elektronicznej, czy na adres stacjonarny, jednak nie można narzucić jedynie formę elektroniczną).

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy

konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

 • zgłoszenie wady (usterki),

 • roszczenie,

 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył, iż dana oferta jest objętą

gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

(w Polsce gwarancja nie jest obowiązkowa ale zalecana z uwagi m.in. na przekonanie klienta do naszej oferty, jednak nawet jeśli klientowi nie przysługuje gwarancja to zachowuje prawo do reklamacji z Rękojmi – jeżeli nie jest konsumentem - lub z Ustaw konsumenckich – jeżeli jest konsumentem. Proszę dostosować ten punkt do swojej oferty).


5. Poufność i ochrona prywatności.


5.1 Firma …………….. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego

zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a

każdy klient ma prawo do ich wglądu.


6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię


6.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203);
6.2 Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;
6.3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię; 
6.4 Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;
6.5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.  7. Postanowienia końcowe.


  1. Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

  2. Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

  4. W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

(tu należy dostosować swoją czynności do własnych potrzeb, ale należy uważać aby nie naruszyć ww. ustawy – nie należy mylić wymogu uzyskania zgody do przetwarzania danych osobowych w celu zrealizowania umowy z przetwarzaniem w celach marketingowych [często przedsiębiorcy nie potrzebnie wymuszają zgodę do celu wykonania umowy – zgoda musi być świadoma ale nie jest wymagana, np. przy realizacji umowy lub realizacji obowiązków ustawowych] Proszę tez pamiętać, że jeżeli tworzymy zbiory danych osobowych lub gdy przetwarzamy dane osobowe w systemach informatycznych to musimy wymepłnić obowiązki wynikające m.in. z Ustawy o ochronie danych osobowych).

  1. Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych sprzedawca informuje o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

  1. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

  2. W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").
……………..…………………………….

 

(miejscowość i data)

 


Uwaga ! Teksty w kolorze czerwonym są tylko podpowiedziami dla przedsiębiorcy i należy je usunąć przed publikacją!

...jest pusty

Sukienka Model 15976 Black
151,69 zł 136,52 zł
Sukienka Model 16613 Fuksja
136,29 zł 122,66 zł
Sukienka Model 16589 Fuksja
88,99 zł 80,09 zł
Sukienka Model 16113 Blue
118,69 zł 106,82 zł
Sukienka A128 Black
92,29 zł 83,06 zł
Sukienka A136 Blue
92,29 zł 83,06 zł
Sukienka A128 Red
92,29 zł 83,06 zł
Sukienka Siatka Red
103,29 zł 92,96 zł
Sukienka Model 16596 Cobalt
88,99 zł 80,09 zł
Sukienka Model 16593 Fuksja
88,99 zł 80,09 zł
Sukienka Model 15975 Red
151,69 zł 136,52 zł
Sukienka Siatka Pink
80,19 zł 72,17 zł
Sukienka model 123
181,39 zł 163,25 zł
Sukienka z Cekinami Red
151,69 zł 136,52 zł
Sukienka Model KM102-1 Red
66,99 zł 60,29 zł
Sukienka Model KM11-1 Red
50,49 zł 45,44 zł

Demonstracyjny Sklep Internetowy - załóż własny sklep internetowy i zarabiaj tak jak inni!